Władze Polskiego Towarzystwa Religioznawczego / Authorities of the Polish Society for the Study of Religions

 

ZARZĄD | DIRECTORATE

Prezes | President
Prof. AMW, dr hab. Jerzy KOJKOŁ

Wiceprezes | Vice-president
Prof. dr hab. Zbigniew DROZDOWICZ

Sekretarz naukowy | Scientific secretary
Prof. dr hab. Sławomir SZTAJER

Sekretarz ds. kontaktów międzynarodowych  | International relations secretary
Dr Paweł KUSIAK 

Skarbink | Treasurer
Dr hab. Ewa STACHOWSKA

Członek | Member
Dr hab. Henryk HOFFMANN

Członek | Member
Prof. dr hab. Tomasz KUPŚ

Członek | Member
Dr hab. Artur JOCZ

Członkini | Member
Prof. UW, dr hab. Agata SKOWRON-NALBORCZYK

Członek | Member
Prof. UJ, dr hab. Lech TRZCIONKOWSKI

 

KOMISJA REWIZYJNA | REVISION COMMITTEE
Dr hab. Jarema DROZDOWICZ
Dr Gracjana DUTKIEWICZ
Dr Juliusz IWANICKI

 

SĄD KOLEŻEŃSKI  | PEER TRIBUNAL
Prof. UAM, dr hab. Edward JELIŃSKI
Dr Sebastian  DAMA
Dr  Ryszard WÓJTOWICZ

Aktualny skład Zarządu PTR wybrany został w trakcie XIX Walnego Zebrania Towarzystwa w dniu 21.04.2021. Zarząd w pełni ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu w dniu 05.05.2021.


HONOROWY PREZES | HONOR PRESIDENT

Prof. dr hab. Zbigniew STACHOWSKI

Na posiedzeniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Religioznawczego w dniu 13.11.2015 r. przyjęto uchwałę o nadaniu prof. dr hab. Zbigniewowi Stachowskiemu tytułu „Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Religioznawczego”. Uchwała została przyjęta poprzez aklamację, prof. dr hab. Zbigniew Stachowski tytuł przyjął.