Statut Polskiego Towarzystwa Religioznawczego

 

 

STATUT

Polskiego Towarzystwa Religioznawczego

 - pobierz Statut w wersji PDF

 

I. Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny.

§1. Towarzystwo nosi, nazwę „Polskie Towarzystwo Religioznawcze"; w skrócie PTR.

§2. PTR rozwija swą działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o zbliżonym charakterze działania.       

§3. Siedzibą PTR jest miasto Gdynia.

§4. PTR posiada osobowość prawną.

§5. PTR używa podłużnej i okrągłej pieczęci z napisem „Polskie Towarzystwo Religioznawcze".

§6. PTR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 

II. Cel PTR i środki działania.

§7. Celem PTR jest: szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa.

§8. PTR realizuje swoje zadania poprzez:

a) wydawnictwa periodyczne, seryjne i monograficzne z zakresu religioznawstwa,

b) współpracę z innymi instytucjami i naukowymi,

c) udostępnianie społeczeństwu wyników badań religioznawczych przez wydawnictwa, wykłady, zebrania dyskusyjne.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§9. Członkiem zwyczajnym PTR może być pełnoletni obywatel RP wykazujący zainteresowania naukowe w dziedzinie religioznawstwa oraz obywatel innego państwa czynny naukowo w dziedzinie religioznawstwa.

§10. O przyjęciu do PTR członków zwyczajnych decyduje Zarząd PTR na podstawie złożonej deklaracji podpisanej przez dwóch członków wprowadzających.

Od negatywnej uchwały Zarządu przysługuje ubiegającym prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków PTR.

§11. Członkostwo honorowe oraz tytuł honorowego prezesa PTR nadaje Walne Zebranie PTR.

Członkom honorowym przysługują prawa członków zwyczajnych.

§12. Członkom przysługują następujące prawa:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do Władz PTR,

b) prawo uczestnictwa z głosem decydującym w zebraniach PTR.

§13. Do obowiązków członków należy:

a) uczestniczenie w pracach PTR przez sumienne wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,

b) podnoszenie własnych kwalifikacji naukowych w dziedzinie religioznawstwa,

c) troszczenie się o należyty poziom, rozwój i dobre imię PTR,

d) regularne uiszczanie składek członkowskich.

 

IV. Władze PTR.

§14.

a) Walne Zebranie Członków PTR ,

b) Zarząd PTR,

c) Komisja Rewizyjna PTR,

d) Sąd PTR.

 

V. Walne Zebranie.

§15. Walne Zebrania odbywają się:

a) zwyczajne co trzy-cztery lata,

b) nadzwyczajne zwoływane są w razie potrzeby przez Zarząd, bądź na żądanie: Komisji Rewizyjnej PTR,

1/3 członków PTR.

§16. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków PTR powinno być zwołane w ciągu 6 tygodni od daty złożenia wniosku z umieszczeniem w porządku dziennym spraw określonych we wniosku.

§17. Walne zebranie w szczególności:

a) uchwala Statut i dokonuje w nim zmian,

b) dokonuje wyboru Zarządu PTR, Komisji Rewizyjnej i Sądu PTR na okres kadencji 4-letniej,

c) wysłuchuje sprawozdań Zarządu z całokształtu Jego działalności,

d) zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i na jej wniosek udziela Zarządowi absolutorium,

e) nadaje na wniosek Zarządu członkostwo honorowe PTR,

f) powołuje na wniosek Zarządu honorowego Prezesa PTR.

§18. Prawomocność uchwał:

a) do prawomocności uchwał Walnego Zebrania wystarcza w I terminie połowa członków PTR, zaś w II terminie każda liczba obecnych członków. Wyjątek stanowią sprawy dotyczące rozwiązania PTR,

b) uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

VI. Zarząd PTR.

§19. Zarząd PTR składa się z 7 do 11 członków, których wybiera Walne Zebranie PTR. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo.

§20. Zarząd PTR zbiera się przynajmniej 2 razy w roku. Uchwały Zarządu PTR zapadają zwykłą większością głosów; w razie równości decyduje głos prezesa.

§21. Do zadań Zarządu PTR należy:

a) kierowanie całokształtem działalności PTR,

b) przyjmowanie i skreślanie z listy członków PTR,

c) dysponowanie funduszami PTR w ramach ustalonego preliminarza budżetowego,

d) ustalanie budżetu rocznego,

e) angażowanie i zwalnianie pracowników PTR,

f) składanie sprawozdań z całokształtu działalności PTR,

g) ustalanie wysokości składki członkowskiej.

§22. W czasie trwania kadencji Zarząd PTR ma prawo dokooptować do swego składu nie więcej niż 2 członków.

§23. Prezes Zarządu PTR lub zastępujący go wiceprezes reprezentuje PTR na zewnątrz i podpisuje korespondencję wraz z sekretarzem.

§24. Wszelkie zobowiązania, umowy i inne akty, skutkiem których następuje lub może nastąpić zmiana majątku PTR, podpisuje prezes lub zastępujący go wiceprezes, wraz ze skarbnikiem.

 

VII. Komisja Rewizyjna.

§25. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie PTR.

§26. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności PTR ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, składa sprawozdania z wyników kontroli przed Walnym Zebraniem i stawia wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

VIII. Sąd koleżeński.

§27. Sąd PTR składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie.

§28. Sąd PTR rozpatruje sprawy dotyczące sporów między członkami PTR, sprawy wynikłe na tle ich działalności w PTR. Od decyzji Sądu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

 

IX. Majątek i fundusze PTR.

§29. Majątek PTR stanowią fundusze ruchomości i nieruchomości.

§30. Fundusze składa ją się z:

a) składek członkowskich,

b) dotacji państwowych oraz innych instytucji, organizacji i osób,

c) dochodów z publikacji i wydawnictw PTR i innej działalności PTR.

§31. Fundusz mi, ruchomościami i nieruchomościami dysponuje Zarząd PTR.

§32. Rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§33. Wszelkie decyzje władz PTR w przedmiocie zbytu części lub całości majątku nieruchomego lub jego hipotecznego obciążenia wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

 

X. Zmiana Statutu.

§34. Zmiana Statutu nastąpić może mocą uchwały Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej polowy ogólnej liczby członków. W razie uchwalenia zmiany lub uzupełnienia Statutu - treść uchwały musi być zgłoszona Władzy Rejestracyjnej do zatwierdzenia.

 

XI. Rozwiązanie PTR.

§35. Rozwiązanie PTR nastąpić może na mocy uchwały Nadzwyczajnego lub Zwyczajnego Walnego Zebrania zwołanego w tym celu, powziętej większością 2/3 głosów uczestników Zebrania, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków, przy czym uchwała musi zawierać postanowienia co do sposobu likwidacji funduszów, majątku i zobowiązań PTR.