Wydrukuj tę stronę

Przegląd Religioznawczy / The Religious Studies Review – 3 (269) 2018

 

 Spis treści / table of contents


 Cały numer / full text version


 1. Jerzy Kojkoł – Filozofia – Religia – Edukacja. Ku cywilizacji przyszłości – M. Straszewskiego filozofia religii

Philosophy – Religion – Education. The path to civilisation of the future – the philosophy of religion


 2. Ewa Zalewska – Dialog jako podstawowy wymiar relacji w sferze sacrum i profanum w niemieckich podręcznikach do edukacji religijnej

Dialogue as an essential dimension of the relation between sacrum and profanum in German school textbooks for religious education


 3. Lidia Burzyńska-Wentland – Inicjatywy Kościoła greckokatolickiego w województwie pomorskim na rzecz dzieci i młodzieży w celu pogłębiania ich tożsamości religijnej i narodowej w pierwszym dwudziestoleciu transformacji ustrojowej w Polsce

Initiatives of the Greek Catholic Church in Pomeranian voivodeship aimed to deepen the religious and national identity of the children and the youth in first two decades of Polish political transformation


 4. Monika Mazurek  „Zimny albo gorący” – prezentacja (wstępnych) badań religijności

“Cold or hot” (Ap3, 15) – presentation of religious studies (pilot)


 5. Bogusław Gogol – „Kler w naszym województwie przejawia bardzo zamaskowaną działalność”, czyli oblicza walki cenzury z religią na Pomorzu Gdańskim w latach stalinizmu. Analiza dokumentów Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku

“Clergy in our province has a very masked activity”. Faces of the battle of censorship with religion in the years of Stalinism in Gdansk Pomerania. Based on the documents of the Voivodship Office of Press Control, Publications and Entertaiment in Gdansk


 6. Paweł Kowal – Kwestia ukraińska podczas IV pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce

The Ukrainian case during the fourth pilgrimage of John Paul II to Poland


 7. Stanisław Musiał – Państwo a islam w krajach Maghrebu

The State and Islam in the Maghreb


 8. Iwona Jakimowicz-Pisarska – Życie religijne Czechów czyli laicyzacja naszych południowych sąsiadów

Religion life in the Czech Republic – the process of secularization our South Neighbours


 9. Andrzej Drzewiecki – Żyjemy w kulturze bezwstydu i kłamstwa!

We are living in a culture of shamelessness and lies!


 10. Dominika Kuberska – Czy teza o nieistnieniu Boga nie zakłada jego istnienia? Recenzja książki: Jerzy Kochan, De non existentia Dei, czyli o nieistnieniu Boga, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2015.

Does the argument about the nonexistence of the God envisage his existance? Book review: Jerzy Kochan, De non existentia Dei, that is the non-existence of God, Scientific Publisher SCHOLAR, Warsaw 2015.


88x31

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.